Elnätsinvesteringar | Ombyggnationer i Hammarstrand - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Regionnät

Ombyggnationer i Hammarstrand

Lokalisering och utformning

E.ON Energidistribution AB genomför en större översyn och ombyggnation av elnätet i Ragunda kommun, men även inom flera andra kommuner inom Jämtlands och Västernorrlands län. E.ONs befintliga ledningar längs med Indalsälven, samt stationen vid Hammarforsens kraftverk står på mark med dålig bärighet, där delar av ledningen kan riskera att råka ut för skred ner mot älven.

Flera ombyggnationer har redan utförts i kringliggande delar av nätet. Nu har de delar som berör området kring Hammarforsens kraftverk startat. Projektet omfattar i dagsläget tre olika ledningsträckningar som kommer att utredas i separata koncessionsansökningar. En koncessionsansökan är en ansökan om att få uppföra och driva elledning, beslutet tas av Energimarknadsinspektionen (Ei).

På grund av att även Hammarforsens kraftstation står på mark med dålig bärighet ska även denna flyttas till en ny placering. Utredningen kring stationsläget hanteras i en separat process som pågår parallellt med koncessionsansökningarna för ledningarna. Den plats som utreds ligger vid Vikbäcken söder om Kullstavägen.

De tre ledningssträckor som utreds är:

 • Ny 130 kV markkabel mellan Hammarforsens kraftverk och ny station söder om Kullstavägen.
 • Ny dubbel 40 kV ledning från ny station söder om Kullstavägen till befintlig luftledning med sträckning från Kälarne belägen rakt västerut i närhet av Kvarnberget. Ansökan kommer även att innehålla rasering av den del av befintlig ledning som inte längre kommer att behövas när ny ledning ersätter denna.
 • Ny 40 kV ledning från ny station söder om Kullstavägen till planerad ledning som sträcker sig mot Graninge öster om Indalsälven.

Förutsedd miljöpåverkan

Att bygga luftledning, markkabel, samt att rasera befintlig anläggning påverkar flera miljöaspekter. Både natur, människor och djur blir påverkade under byggtiden i form av buller, damning och ökade antal transporter i området. Det kan även uppstå konsekvenser som ger påverkan i driftsfasen. I respektive koncessionsansökan kommer konsekvenserna att belysas och åtgärder måste redovisas för hur E.ON avser att minimera skada och risk för skada.

Vad händer just nu

 • 130 kV kabel: Samråd med närboende markägare, kommun och länsstyrelse ägde rum sommaren 2018. Nästa steg är att begära yttrande från länsstyrelsen om de anser att projektet innebär betydande miljöpåverkan eller ej.
 • 40 kV ledning österut: samråd pågår, sista dag att yttra sig är 25 januari 2019. Samrådsunderlaget finns bifogat på denna sidan.
 • 40 kV ledning västerut: samråd pågår, sista dag att yttra sig är 25 januari 2019. Samrådsunderlaget finns bifogat på denna sidan.

Om du har frågor kring projekten är du välkommen att kontakta Daniel Rasmusson eller Malin Axner. Frågor som berör ny station söder om Kullstavägen besvaras av Anders Nylander.

Kontakt

 • Daniel Rasmusson

  COWI AB
  Hamntorget 5, 252 21 Helsingborg

  010-850 14 26

 • Malin Axner

  E.ON Energidistribution AB
  Box 787, 851 22 Sundsvall

  070-389 14 67

 • Anders Nylander

  Ansjö Skog & Markkonsult AB
  Stationsvägen 13 A, 844 61 Kälarne

  0611-55 50 20

Den här sidan uppdaterades 5 mars 2019
E.ON Energidistribution (nät)