Elnätsinvesteringar | Ny 130 kV-kabel - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Regionnät

Ny 130 kV-kabel

Lokalisering och utformning

E.ON avser att söka tillstånd för en ny 130 kV markkabel mellan Hammarforsens kraftverk och en ny station som planeras söder om Kullstavägen vid Vikbäcken. Kabelns längd blir omkring 6 kilometer.

Ett flertal olika stråk har utretts för att finna den mest lämpliga placeringen för den nya kabeln. Det har även utretts alternativ med luftledning, men dessa avfärdades i tidigt skede pga intrånget som skulle uppstå på boendemiljöer och naturvärden. I Hammarstrand pågår planering för att ersätta luftledningar i lokalnätet med markkablar, förslag på sträckningar för 130 kV kabeln har i möjligast mån samordnats med lokalnätets kommande arbeten.

Förutsedd miljöpåverkan

Ett sätt att minimera påverkan under byggtiden är att samordna både sträckning och tid för anläggningsarbeten med kablarna som tillhör lokalnätet. Föreslagna sträckningar har anpassats för att undvika känsliga miljöer.

Samråden syftar till att utreda vilket alternativ som ger minst negativ påverkan på människors hälsa, samt natur- och kulturvärden.

En markkabel blir i driftskedet inte synlig. Under byggtiden kan viss miljöpåverkan uppstå genom schaktning och markarbeten. Då en markkabel anläggs inom tätort uppstår under anläggningstiden viss störning i trafik och framkomlighet.

Vad händer just nu

Ett första samråd med närboende markägare, kommun och länsstyrelse ägde rum sommaren 2018. De inkomna yttrandena ska därefter sammanställas i en samrådsredogörelse som skickas till länsstyrelsen för deras beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller ej. Förordad sträckning kommer därefter att utredas ingående i en miljökonsekvensbeskrivning och biläggas den ansökan om nätkoncession som sänds till Energimarknadsinspektionen.

Om du har frågor kring projektet är du välkommen att kontakta någon av angivna kontaktpersoner.

Kontakt

 • Daniel Rasmusson

  COWI AB
  Hamntorget 5, 252 21 Helsingborg

  010-850 14 26

 • Caroline Thynell

  COWI AB
  Hamntorget 5, 252 21 Helsingborg

  073-302 25 02

 • Malin Axner

  E.ON Energidistribution AB
  Box 787, 851 22 Sundsvall

  070-389 14 67

Den här sidan uppdaterades 14 september 2018
E.ON Energidistribution