Elnätsinvesteringar | Kabling av 40 kV kraftledning - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Regionnät

Kabling av 40 kV kraftledning

Lokalisering och utformning

Projektet berör en befintlig 40 kV luftledning i Hamre i Långsele, Sollefteå kommun.  Luftledningen sträcker sig rakt genom ett område som kommunen har detaljplanelagt för att utöka ett befintligt industriområde. För att göra plats för planerade verksamheter planeras luftledningen förläggas i mark. Ledningen behöver även förläggas i en ny sträckning genom området.

Flera möjliga sträckningar för markkabeln har utretts, se samrådsunderlag. Det finns även en parallellt gående 10 kV ledning som kommer att läggas i mark, parallellt med 40 kV ledningen.

Förutsedd miljöpåverkan

Att öppna ett schakt i marken påverkar markskiktet på en bredd av totalt 10-15 meter. När kabeln är placerad i schaktet återställs marken ovan. En gata ovan kabeln med en bredd om cirka 5 meter hålls därefter trädfri. Passage av vattendraget Stordiket i det detaljplanelagda områdets norra del kan passeras med metoder som innebär att man borrar eller trycker sig under vattendraget. Vattenområdet påverkas då inte av kabeldragningen.

Projektet innebär att luftledningen raseras. Detta medför både visuell förbättring i området och lägre magnetfältsnivåer kring ledningen.

Påverkan under byggtiden kommer att uppstå för de närboende och andra som vistas i närhet av anläggningsarbetena.

Vad händer just nu?

Ansökan om nätkoncession för linje skickades hösten 2018 till Energimarknadsinspektionen. Beslut förväntas komma hösten 2019.

Om du har frågor kring projektet är du välkommen att kontakta någon av angivna kontaktpersoner.

Kontaktpersoner

Den här sidan uppdaterades 5 mars 2019
E.ON Energidistribution (nät)