Elnätsinvesteringar | Ny 40 kV ledning - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elnäts ledning i solljus

Hoting-Dorotea, ny 40 kV ledning

Lokalisering och utformning

En ny 40 kV ledning planeras mellan de befintliga stationerna Hoting, i Strömsunds kommun och Dorotea i Dorotea kommun, Jämtlands respektive Västerbottens län. Sträckan är drygt 20 km lång. Flera alternativa stråk och sträckningar för en ny ledning utreds, samt olika tekniker med luftledning och markkabel.

Projektet är ett led i att förstärka elnätet och säkra elleveranserna i området.

Förutsedd miljöpåverkan

En ny luftledning innebär intrång i skogsmark då en skogsgata på cirka 30 meter behöver röjas. Påverkan sker på de växter och djur som finns i närområdet och kan störas både under bygg- och driftskedet. Om det istället blir en markkabel kommer en smalare gata att tas i anspråk, men påverkan på marken blir större då hela sträckan schaktas och det kan krävas sprängning.

Påverkan under byggtiden blir påtaglig om ledningen hamnar nära bebyggelsen, men kan antas bli försumbar om intrånget sker i skogsmark en bit bort från de boende. Ökade transporter kommer dock att uppstå på kringliggande vägnät.

Vad händer just nu?

Projektet är i sitt startskede. Ett samrådsunderlag med identifierad påverkan och föreslagna stråk och sträckningar för ledningen har tagits fram. Samrådstiden för att inkomma med synpunkter på förslagen pågår fram till 2 april 2018.

Om du har frågor kring projektet är du välkommen att kontakta någon av angivna kontaktpersoner.

Kontakta oss

Den här sidan uppdaterades 18 maj 2018
E.ON Energidistribution