Elnätsinvesteringar | Knäsjöberget-Sörlidberget-Källsjön - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elledningar på solig äng

Anslutning av vindkraft till elnätet

Ny 130 kV ledning Knäsjöberget/Sörlidberget –Källsjön

Lokalisering och utformning

E.ON Energidistribution har fått i uppdrag att ansluta Kabeko Krafts planerade vindkraftpark vid Knäsjöberget till det överliggande elnätet. Den anslutande kraftledningen från Knäsjöbergets vindkraftpark till närliggande planerad transformatorstation vid Abborrsjön kommer att ha en spänning på 30 kV.

Från transformatorstationen vid Abborrsjön kommer strömmen att matas vidare via planerade och tillståndssökta 130 kV kraftledningar till Nässe. Det finns två alternativa markkabelsträckningar som är föremål för samråd.
Detta samråd avser anslutningen från vindkraftparken Knäsjöberget till närliggande planerad transformatorstation vid Abborrsjön.

Förutsedd miljöpåverkan

Olika förslag på sträckningar har utretts i miljökonsekvensbeskrivningen som bifogades ansökan om nätkoncession. Det alternativ som bedömdes påverka miljön på minst sätt, samt var mest motiverat ur teknisk och ekonomisk synpunkt valdes. Detta alternativ innebar en markkabel längs befintlig skogsväg, samt en ny väg som kommer att anläggas då vindkraftverken byggs.

En markkabel blir i driftskedet inte synlig. Dock behöver röjning av skog ske ovan kabeln, vilket genererar mer öppen mark jämfört med hur det ser ut i dag. Under byggtiden kan viss miljöpåverkan uppstå genom schaktning och markarbeten.

Vad händer just nu

Ansökan om nätkoncession är skickad till Energimarknadsinspektionen. Beslut om koncession förväntas komma i november/december 2018.

Om du önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta

Den här sidan uppdaterades 18 maj 2018
av E.ON Energidistribution