Elnätsinvesteringar | Knäsjöberget - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Planerad kraftledning Knäsjöberget 30 kV

Planerad kraftledning Knäsjöberget 30 kV

Lokalisering och utformning

E.ON Energidistribution har fått i uppdrag att ansluta Kabeko Krafts planerade vindkraftpark vid Knäsjöberget till det överliggande elnätet. Den anslutande kraftledningen från Knäsjöbergets vindkraftpark till närliggande planerad transformatorstation vid Abborrsjön kommer att ha en spänning på 30 kV. Från transformatorstationen vid Abborrsjön kommer strömmen att matas vidare via planerade och tillståndssökta 130 kV kraftledningar till Nässe. Det finns två alternativa markkabelsträckningar som är föremål för samråd.

Detta samråd avser anslutningen från vindkraftparken Knäsjöberget till närliggande planerad transformatorstation vid Abborrsjön.

Förutsedd miljöpåverkan

De föreslagna sträckningarna berör olika intressen i varierande grad. I vilken utsträckning som dessa kommer att beröras beror på vilket sträckning som slutligen väljs.  De intressen som kan beröras beskrivs översiktligt i framtaget samrådsunderlag och kommer att beskrivas allt mer detaljerat och slutgiltigt i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ingår i ansökan om tillstånd för ledningen. En markkabel blir i driftskedet inte synlig. Under byggtiden kan viss miljöpåverkan uppstå genom schaktning och markarbeten.

Vad händer just nu

Koncessionsansökan lämnades in till Energimarknadsinspektionen (EI) i november 2017. Under EI:s handläggning kommer de att skicka ut ansökan på remiss till berörda. Dokument återfinns till höger.

För ytterligare information eller för att lämna synpunkter kontakta:

  • Karin Klartell

    SWECO Energuide AB, Att. Karin Klartell, Box 34044, 100 26 Stockholm

    08-692 55 59

  • Malin Axner

    E.ON Energidistribution AB, Box 787, 851 22 Sundsvall

    0703-89 14 67

Den här sidan uppdaterades 18 maj 2018
av E.ON Energidistribution