Elnätsinvesteringar | Knäsjöberget - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Planerad kraftledning Knäsjöberget 30 kV

Planerad kraftledning Knäsjöberget 30 kV

Lokalisering och utformning

E.ON Energidistribution har fått i uppdrag att ansluta Kabeko Krafts planerade vindkraftpark vid Knäsjöberget till det överliggande elnätet. Den anslutande kraftledningen från Knäsjöbergets vindkraftpark till närliggande planerad transformatorstation vid Abborrsjön kommer att ha en spänning på 30 kV. Från transformatorstationen vid Abborrsjön kommer strömmen att matas vidare via planerade och tillståndssökta 130 kV kraftledningar till Nässe. Ledningen planeras att utföras som markkabel i huvudsak längs befintlig skogsbilväg.

Förutsedd miljöpåverkan

Miljöpåverkan har beskrivits i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ingått i ansökan om tillstånd för ledningen. En markkabel blir i driftskedet inte synlig. Under byggtiden kan viss miljöpåverkan uppstå genom schaktning och markarbeten.

Vad händer just nu?

E.ON erhöll 2018-10-11 lagakraftvunnet tillstånd för ledningen. För närvarande inväntas andra angränsande koncessioner och åtgärder för stationen vid Nässe. När investeringsbeslut tagits kommer ledningen att detaljprojekteras. Förundersökningsmedgivande kommer att inhämtas av markägarna och detaljprojektering kommer att utföras. Därefter kommer värdering av intrång ske och ersättningserbjudande lämnas till markägarna.

För ytterligare information eller för att lämna synpunkter kontakta:

  • Karin Klartell

    SWECO Energuide AB, Att. Karin Klartell, Box 34044, 100 26 Stockholm

    08-692 55 59

  • Malin Axner

    E.ON Energidistribution AB, Box 787, 851 22 Sundsvall

    0703-89 14 67

Den här sidan uppdaterades 12 mars 2019
av E.ON Energidistribution (nät)