Elnätsinvesteringar | Kvillsfors-Järnforsen - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elledningar vid solig äng

Förlängning av tillstånd för befintlig ledning

Lokalisering och utformning

Befintlig ledning är uppförd som luftledning. Ledningen är cirka 6,6 kilometer lång och utgår från Kvillsfors station som är belägen nordöst om samhället. Därefter går den genom en blandning av öppen mark och skogsmark fram till Järnforsens station. Emån korsas ett antal gånger. Alternativ teknisk lösning och alternativ lokalisering av ledningen har utretts och två stråk har tagits fram.

Förutsedd miljöpåverkan

Miljöpåverkan redovisas översiktligt i samrådsunderlaget och kommer att beskrivas mer utförligt i den miljökonsekvensbeskrivning som tas fram till ansökan. I detta tidiga skede förutses miljöpåverkan av ett förlängt tillstånd främst bestå i en visuell påverkan på landskapsbilden samt natur-, vatten- och kulturmiljön. En ny luftledning eller markkabel inom ett nytt område medför en ny fysisk och visuell påverkan på de i området belägna natur-, vatten- och kulturmiljöintressena samt påverkar rådande markanvändning.

Vad händer nu?

Ansökan om förlängt tillstånd för nätkoncession för linje har i november 2017 skickats in till Energimarknadsinspektionen som kommer att besluta i ärendet.

Vid frågor eller funderingar kring projektet är ni välkomna att kontakta någon av de angivna kontaktpersonerna.

Om du önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta

Den här sidan uppdaterades 5 mars 2019
av E.ON Energidistribution (nät)