Elnätsinvesteringar | Lervik - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Regionnät

Anslutning av vindkraft

E.ON Energidistribution AB planerar att bygga och driva en ny 30 kV kraftledning i Västervik och Vimmerby kommuner. Ledningen avser att ansluta Lervik vindkraftpark. För att få bygga och driva ledningen avser bolaget ansöka om tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen. Tillståndet söks hos Energimarknadsinspektionen.

Lokalisering och utformning

Den nya kraftledningen planeras mellan en ny transformatorstation vid en befintlig 130 kV luftledning och en ny kopplingsstation vid vindkraftpark Lervik. Kraftledningen avses anläggas som markkabel. Ett flertal sträckningsalternativ utreds närmare. Sträckningsalternativen går till stor del längs med befintliga vägar.

Förutsedd miljöpåverkan

Längs sträckningsalternativen finns intresseområden för bl.a. natur- och kulturmiljö. Påverkan på berörda intressen redovisas översiktligt i samrådsunderlaget och kommer att beskrivas mer ingående i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i tillståndsansökan.

Vi välkomnar dina synpunkter

Denna annons är en del av det samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken som genomförs inom ramen för projektets tillståndsprocess. Komplett samrådsunderlag finns att läsa eller ladda ner på denna sidan.

Eventuella synpunkter på projektet kan lämnas till ansvarig konsult Klas Lomberg via e-post till klo@eurowindenergy.com eller post till EW 15 Lervik AB, Klas Lomberg, Tredje Långgatan 13, 413 03 Göteborg.

Vid frågor går det även bra att ringa på telefon 076-025 29 25.

Vi önskar dina synpunkter senast den 8 mars 2019.

Kontakt

Den här sidan uppdaterades 5 mars 2019
E.ON Energidistribution (nät)