Elnätsinvesteringar | Löttorp-Böda - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Löttorp och Böda

Förstärkning av elnätet

Ny planerad kraftledning mellan Löttorp och Böda, Borgholms kommun

E.ON Energidistribution AB planerar att bygga en ny 50 kV kraftledning mellan Löttorp och Böda i Borgholms kommun. Syftet med kraftledningen är att förstärka elnätet och förbättra reservmatningsmöjligheterna för norra Öland. Nybyggnationen medför att nytt tillstånd (nätkoncession) kommer att sökas för ledningen. Tillståndet söks hos Energimarknadsinspektionen.

Lokalisering och utformning

Den nya kraftledningen planeras mellan en befintlig transformatorstation i Löttorp och en ny station, Böda samhälle. Sträckan mellan stationerna är cirka 7,5 kilometer. Efter samråd och genomförda utredningar förordar E.ON Energidistribution att den nya kraftledningen anläggs såsom markförlagd kabel, i enlighet med den sträckning som framgår av karta.

Förutsedd miljöpåverkan

Förordad sträckning och utförande är framtaget på grundval av tidigare genomförda samråd, inventeringar mm. I den miljökonsekvensbeskrivning som kommer ingå i tillståndsansökan kommer bl.a. påverkan på natur-, vatten- och kulturmiljö, markanvändning mm. att analyseras och redovisas mer ingående.

Vi välkomnar dina synpunkter

Denna annons är en del av det samråd kring förordad sträckning och utformning som genomförs inom ramen för tillståndsprocessen. Ett komplett samrådsunderlag med information om projektet finns att ladda hem på denna sidan.

Eventuella synpunkter på projektet kan lämnas till Mia Borgström, ÅF Industry AB, Box 585, 201 25 Malmö, eller e-post mia.borgstrom@afconsult.com. Frågor besvaras även via telefon 010-505 73 89.

Vi vill ha dina synpunkter senast den 30 april 2018.

För ytterligare information eller för att lämna synpunkter kontakta:

Den här sidan uppdaterades 18 maj 2018
av E.ON Energidistribution