Elnätsinvesteringar | Planerade 20 kV markkablar - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Regionnät

Planerade 20 kV markkablar

I Sjöbo kommun, mellan Lövestad och Björkhaga, avser E.ON Energidistribution AB att förlägga markkabel. Förläggning av markkabeln föranleds av att en 20 kV luftledning om cirka 5,5 kilometer ska raseras och ersättas med markkabel, som en del i vädersäkringen av våra lokalnät i Skåne.

Huvuddelen av den aktuella markkabeln omfattas av vår områdeskoncession. En delsträcka ligger inom Sjöbo Elnäts områdeskoncession och nätkoncession för linje behöver därmed sökas för denna delsträcka. En förordad markkabelsträcka har projekterats. Sträckan är cirka 5 kilometer lång och följer i relativt stor omfattning befintliga vägstrukturer. Markkabeln planeras att förläggas år 2019/2020. Efter det att kabeln tagits i drift kan luftledningen raseras.

Detta samråd avser således en cirka 5 kilometer lång sträcka med nya markkablar mellan Lövestad och Björkhaga i Sjöbo kommun.

Lokalisering och utformning

Den planerade markförlagda kabeln utgår från gränsen för områdeskoncession i norr, vid Lövestad. Den första sträckan på cirka 200 meter förläggs kabeln i sydostlig riktning längs med länsväg 1034. Kabeln viker sedan av mot sydväst för att följa kyrkogården på dess västra sida varefter den fortsätter på åkermark fram till länsväg 1032. Kabeln följer denna väg österut cirka 50 meter varefter den korsar länsväg 1030.

Kabeln fortsätter österut över åkermark, korsar Tranåsbäcken och ansluter till länsväg 1033. Kabeln följer denna väg i sydlig, ostlig samt slutligen i sydostlig riktning i cirka 2,7 kilometer. Strax öster om Björkhaga viker den av från länsvägen för att runda två bostadshus på norra sidan av dessa. Den sista sträckan på cirka 300 meter innan den södra områdeskoncessionsgränsen följer den återigen väg 1033.

Förutsedd miljöpåverkan

Miljökonsekvenserna som ledningen medför bedöms som obetydliga till små. Aspekter som kommer att bedömas i kommande miljökonsekvensbeskrivning innefattar bland annat påverkan på natur- och vattenmiljö, kulturmiljö samt elektromagnetiska fält.

Vi välkomnar dina synpunkter

Denna annons är en del av det samråd som genomförs inom ramen för tillståndsprocessen. Ett komplett samrådsunderlag med mer information om projektet finns att läsa och ladda hem här på sidan.

Vi önskar dina synpunkter senast den 22 juni 2018.

Frågor och samrådssynpunkter adresseras till Jenny Wintzer enligt angivna kontaktuppgifter.

Kontaktpersoner

Den här sidan uppdaterades 18 maj 2018
E.ON Energidistribution