Elnätsinvesteringar | Ranasjöhöjden-Flakaberget - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Planerade kraftledningar från Ranasjöhöjden-Flakaberget och Salsjön till Betåsen

Planerade kraftledningar från Ranasjöhöjden-Flakaberget och Salsjön till Betåsen

Lokalisering och utformning

Aktuellt område ligger mellan Ramsele och Näsåker i Sollefteå kommun. Ledningen avser att ansluta vindkraft vid höjdområdena vid Ranasjöhöjden, Flakaberget och Salsjön. Anslutning av ledningarna kommer att ske vid befintlig stamnätstation Betåsen.

För närvarande utreds flera möjliga och kombinerbara sträckningar för ledningarna. Ledningen kan komma att utföras som 130 kV luftledning med träportalstolpar eller stålrörsstolpar. Ett alternativ med markkabel studeras även i samrådet.

Förutsedd miljöpåverkan

De föreslagna sträckningarna och de olika teknikerna berör olika intressen i varierande grad. I vilken utsträckning som dessa kommer att beröras beror på vilken sträckning som slutligen väljs.  De intressen som kan beröras beskrivs översiktligt i framtaget samrådsunderlag och kommer att beskrivas allt mer detaljerat och slutgiltigt i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ingår i ansökan om tillstånd för ledningen

Vad händer just nu?

Samråd om ett större utredningsområde och stråk för anslutningen av anläggningarna vid Salsjön genomfördes i mitten av 2015. Samråd för utredningsområde och stråk för Ranasjöhöjden och Flakaberget genomfördes under augusti-september 2017. Efter samråd har förslag på sträckningar arbetats fram och kring detta pågår nu samråd fram till 15 januari 2018.

En förkortad version av samrådsunderlaget har skickats ut till berörda markägare, myndigheter, föreningar och andra berörda. Samrådet annonseras även i Tidningen Ångermanland och Sollefteåbladet. Berörda inbjuds till öppet hus den 11 december mellan kl 16 och 19 på Markusgården i Näsåker, Lärkvägen 2A. I samrådslokalen kommer det att finnas personal och informationsmaterial för att svara på frågor om projektet.

Den här sidan uppdaterades 18 maj 2018
av E.ON Energidistribution