Elnätsinvesteringar | Rödsta och Hjälta - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elledningar på äng

Planerad kraftledning mellan Rödsta och Hjälta

Lokalisering och utformning

Ett utredningsområde har avgränsats inom vilket det har tagits fram ett antal alternativa stråk för att finna lämpligaste lokalisering av en luftledning eller markkabel. Två alternativa stråk för luftledning och ett alternativt stråk för kabel har tagits fram och samråtts. Den sträckning som valdes som den mest fördelaktiga följer i huvudsak längs befintliga kraftledningar och ledningen planeras att uppföras som luftledning med antingen träportalstolpar eller stålrörstolpar.

Förutsedd miljöpåverkan

Konsekvenserna för att bygga ledningen har beskrivits i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ingår som en del i ansökan om tillstånd.

Vad händer just nu?

Ansökan har i februari 2016 skickats in till Energimarknadsinspektionen som kommer att besluta i ärendet. En komplettering av ansökan skickades in i juli 2016. Ytterligare komplettering och bemötanden av remissyttranden skickades in i augusti 2017.

För närvarande inväntas Energimarknadsinspektionens beslut i ärendet.

Om du önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta

Den här sidan uppdaterades 18 maj 2018
av E.ON Energidistribution