Elnätsinvesteringar | Planerad kraftledning mellan Täljö och Vaxholm - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elledningar vid solig äng

Ny kraftledning

Planerad kraftledning mellan Täljö och Vaxholm

Lokalisering och utformning

Alternativa stråk för ledningen utreds, med syfte att finna den bästa placeringen ur flera hänseenden. Ledningsstråken har avgränsats till  två fasta punkter, de befintliga transformatorstationerna i Täljö och i Vaxholm som begränsar utredningsområdet i norr och söder.

Förutsedd miljöpåverkan

Oavsett val av stråk kommer intresseområden avseende naturmiljö, kulturmiljö m.m. att beröras. Miljöpåverkan redovisas översiktligt i samrådsunderlaget och kommer att redovisas mer utförligt i ansökan om tillstånd.

Vi välkomnar dina synpunkter

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken genomförs för ansökan om nätkoncession för linje, tillstånd till vattenverksamhet, frivilligt tillstånd om miljöfarlig verksamhet respektive tillstånd enligt lag om kontinentalsockeln.

Alternativa stråk för ledningen har utretts i ett tidigare samråd (se dokument Samrådsunderlag). Nu genomförs samråd för ytterligare ett stråkalternativ som har tagits fram (se dokument Kompletterande samrådsunderlag). Stråket är ett delstråk och måste kopplas samman med något av de tidigare alternativen för att gå mellan transformatorstationen i Täljö och i Vaxholm. Det nya delstråket går söderut från Överbyfjärden via Bullerö, Fladen, söder om Kullö och vidare mot transformatorstationen i Vaxholm.

Synpunkter i samrådet lämnas till Fredrik Nystrand via e-post eller till nedanstående adress:

Rejlers Sverige AB
Att. Fredrik Nystrand
Fålhagsleden 61
753 23 Uppsala

Vi vill ha dina synpunkter senast den 9 juni 2017.

Om du önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta:

Den här sidan uppdaterades 9 mars 2017
av E.ON Energidistribution