Elnätsinvesteringar | Torsebro - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elledningar över fält i solljus

Kablar in till Torsebro transformatorstation

E.ON Energidistribution AB (E.ON Energidistribution) avser att förstärka två anslutande 50 kV kablar till transformatorstationen i Torsebro, Kristianstad kommun. De gamla markkablarna ska bytas ut mot två nya med en större tvärsnittsarea. På så sätt kan E.ON Energidistribution öka belastningen (strömlasten) på ledningarna.  I samband med denna planerade förstärkning har det uppdagats att det saknas nätkoncession för linje för befintliga markkablar varför nätkoncession nu söks för de planerade markkablarna. Detta samråd avser cirka 100 meter nya 50 kV markkablar som ansluter två luftledningar till ovan nämnda station.

Lokalisering och utformning

Markkablarna är en inledning vars funktion är att koppla samman transformatorstationen i Torsebro med två luftledningar från Ivö och Broby.  Markkablarna går i sydostlig riktning ut från stationen och viker av norrut för att sedan göra en sväng åt nordväst. Därefter fortsätter kablarna åt nordost till en kabeländstolpe (där kablarna ansluts till två luftledningar).

De befintliga markkablarna planeras att lämnas kvar i marken. De nya kablarna planeras att förläggas intill de befintliga i ett nytt kabelschakt. Ledningarnas sträckning är cirka 100 meter.

Förutsedd miljöpåverkan

Befintliga luftledningar förväntas ge upphov till mycket liten påverkan på människors hälsa och miljö. Aspekter som kommer att genomlysas ingående i kommande miljökonsekvensbeskrivning innefattar bland annat påverkan på natur- och vattenmiljö, kulturmiljö, elektromagnetiska fält samt påverkan på befintlig infrastruktur.

Vad händer nu?

Ansökan om tillstånd för nätkoncession för linje har i maj 2018 skickats in till Energimarknadsinspektionen som kommer att besluta i ärendet. Vid frågor eller funderingar kring projektet är ni välkomna att kontakta någon av de angivna kontaktpersonerna.

För ytterligare information:

Den här sidan uppdaterades 5 mars 2019
av E.ON Energidistribution (nät)