Vaberget - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elnät över fält

Vaberget, anslutning vindkraft

Lokalisering och utformning

Aktuellt område ligger nordost om Helgum, vid Långsjön norr om Långsele i Sollefteå kommun. Ledningen avser att ansluta vindkraft vid Vaberget. Anslutning av ledningen kommer att ske vid befintlig 130 kV-ledning mellan Hjälta och Edsele.

Ett utredningsområde och större stråkområden har identifierats inom vilka en anslutningsledning bedömts vara möjlig att bygga. Ett antal sträckningsalternativ har identifierats och utreds nu. Ledningen föreslås som huvudalternativ att utföras som 130 kV luftledning med träportalstolpar.

Förutsedd miljöpåverkan

De föreslagna sträckningarna berör olika intressen i varierande grad. I vilken utsträckning som dessa kommer att beröras beror på vilket sträckning och teknik som slutligen väljs.  De intressen som kan beröras beskrivs översiktligt i framtaget samrådsunderlag och kommer att beskrivas allt mer detaljerat och slutgiltigt i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ingår i ansökan om tillstånd för ledningen. Framför allt uppstår ett intrång i skogsmark, cirka 40 meter och ledningen blir synlig i landskapet.

Vad händer just nu?

Samråd kring förslag på sträckningar har påbörjats. Samrådsunderlaget har skickats ut till berörda markägare, myndigheter, föreningar och andra berörda. Samrådet annonseras även i Tidningen Ångermanland. Samrådet pågår fram till 19 januari. Därefter analyseras vilken sträckning som är lämpligast att arbeta vidare med innan en tillståndsansökan med tillhörande MKB tas fram. Vi välkomnar alla synpunkter på föreslagna sträckningar.

För ytterligare information eller synpunkter vänligen kontakta:

Den här sidan uppdaterades 18 maj 2018
av E.ON Energidistribution