Vaberget - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elnät över fält

Vaberget, anslutning vindkraft

Lokalisering och utformning

Aktuellt område ligger nordost om Helgum, vid Långsjön norr om Långsele i Sollefteå kommun. Ledningen avser att ansluta vindkraft vid Vaberget. Anslutning av ledningen kommer att ske vid befintlig 130 kV-ledning mellan Hjälta och Edsele.

Ledningen föreslås utföras som 130 kV luftledning med i huvudsak träportalstolpar.

Förutsedd miljöpåverkan

De föreslagna sträckningarna berör olika intressen i varierande grad. De intressen som kan beröras har beskrivits i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ingår i ansökan om tillstånd för ledningen. Framför allt uppstår ett intrång i skogsmark, cirka 40 meter och ledningen blir synlig i landskapet. Under byggskedet kan temporära störning uppstå för markägare, närboende och renskötare.

Vad händer just nu?

Efter utförda utredningar och samråd skickades en tillståndsansökan in till Energimarknadsinspektionen (EI) under juli 2018. Den sträcka som valdes var den som i samråd benämndes sträcka 1+ 2A. 

Om EI bedömer att ansökan är komplett i formell mening kommer de skicka ut ansökan på remiss till berörda markägare och övriga berörda. Dessa får då möjlighet att skicka eventuella synpunkter på ansökan till EI. Förutsatt att inga kompletteringar eller andra utredningar krävs från EI fattar de beslut om ledningen får tillstånd eller ej. Handläggningstiden hos EI anger myndigheten i medel till 12 månader så någon gång kring sommaren 2019 kan ett beslut förväntas. För närvarande är det alltså väntetid i projektet. 

För ytterligare information eller synpunkter vänligen kontakta:

Den här sidan uppdaterades 5 mars 2019
av E.ON Energidistribution (nät)