Elnätsinvesteringar | Anslutning av elintensiv verksamhet på Vivstavarv - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Regionnät

Anslutning av elintensiv verksamhet på Vivstavarv

Lokalisering och utformning

Befintlig 130 kV ledning ut till Vivstavarvs industriområde behöver rustas upp och bytas ut för att möjliggöra anslutning av elintensiv verksamhet på området.

Tekniska och miljömässiga utredningar har utförts och samråd ägde rum hösten 2018. Nu har sammanställning efter samråd gjorts, geoteknisk och miljöteknisk markundersökning har utförts och beslut har tagits att ansöka om linjekoncession för en ny dubbel 130 kV ledning. Det som benämndes som Alternativ 1 i samrådet. Det innebär att befintlig station på fastlandet rivs. Den befintliga ledningen rivs och ersätts med nya stolpar med 6 linor i, det vill säga två ledningar i samma stolpar.

Förutsedd miljöpåverkan

Den nya ledningen blir cirka 5 meter högre än den gamla och blir därmed något mer synlig i området. Den kommer att utrustas med markörer för att minska risken för fågelkollisioner. I stolplägen innebär schaktarbeten att förorenade massor kommer att hanteras i några lägen. Förutsedd miljöpåverkan beskrivs i MKB som bifogats ansökan.

Vad händer just nu

Koncessionsansökan har sammanställts och skickats in till Energimarknadsinspektionen. Denna myndighet anger 1 år som handläggningstid för denna typ av ärenden. I handläggningen ingår att de kommer att skicka ut ansökan till berörda på remiss.

För ytterligare synpunkter eller information vänligen kontakta

Den här sidan uppdaterades 5 mars 2019
E.ON Energidistribution (nät)