E.ON Energidistribution AB har hos Energimarkandsinspektionen (Ei) ansökt om nätkoncession för linje för nya 2x30 kV markkablar från de planerade vindkraftparkerna Älgön och Knohult till transformatorstationen Barkeryd i Aneby, Nässjö och Jönköpings kommuner, Jönköpings län. Syftet med kablarna är att överföra den el som vindkraftverken producerar till elnätet. Nybyggnationen medför att nytt tillstånd (nätkoncession för linje) behöver sökas.

Lokalisering och utformning

Kraftledningarna kommer att utföras som markkablar och planeras mellan en befintlig transformatorstation i Barkeryd och en samlingsstation vid respektive vindkraftpark.

Vad händer nu?

Ansökan om linjekoncession skickades in till Ei i april 2018. Energimarknadsinspektionen behöver normalt cirka 12 månader för att handlägga och besluta om tillstånd för en ny ledning. Ansökan kommer remitteras till de som myndigheten anser är berörda.

Frågor

Eventuella frågor och synpunkter kan adresseras till av E.ON Energidistribution AB utsedda kontaktpersoner för projektet.