Lokalisering och utformning

E.ON Energidistribution AB (E.ON) äger och driver ett nät av regionledningar som sträcker sig från Bandsjö i Timrå kommun till Ortviken respektive Granlo i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län. För att minska negativ påverkan på människor i form av förhöjda magnetfältsvärden planeras flytt av stora delar av dessa 130 kV ledningar. 

Kortare delar av ledningarna kommer att kvarstå i befintligt utförande med träportalstolpar, medan stora delar får nytt läge och utformas med stålstolpar. För några sträckor där det har varit problem med framkomlighet kommer ledningen att byggas som markförlagd kabel. 

I Granloholm, mellan Linköpingsvägen och Hulivägen, kommer en befintlig 40 kV luftledning (L404) att markförläggas för att möjliggöra ombyggnationen av den parallellt gående 130 kV ledningen kallad L12. 

De ledningar som ska byggas, respektive raseras, illustreras i sträckningskartan, samt i tabellen nedan.

Tabell över ombyggnation av ledningar

Förutsedd miljöpåverkan

Då ledningen flyttas säkerställs att bostadshus och arbetsplatser längs sträckan får minskad påverkan från ledningarnas magnetfält. E.ON har utfört beräkningar för att säkerställa att de nya ledningarna inte kommer medföra några magnetfältsnivåer över 0,4µT inom byggnader där människor varaktigt uppehåller sig. 

Negativ påverkan kommer att uppstå under byggtiden då det kommer förekomma byggtrafik, schaktarbeten, sprängning och annat entreprenörarbete som hör till anläggande och rasering av ledningar. 

Vad händer nu? 

För samtliga ledningar som ska byggas har E.ON erhållit nätkoncession (tillstånd att bygga ledningen). Just nu projekteras ledningarnas utformning. Efterföljande steg är markförhandling, avverkning och därefter byggnation. När ledningen är tagen i drift kan den gamla ledningen raseras.

Kontaktperson

Tillstånd

Malin Axner
malin.axner@eon.se
koncessioner@eon.se

Marktillträde

Erik Söderbäck
erik.soderback@eon.se

Dokument