E.ON Energidistribution äger och driver en 20 kV ledning i Östra Göinge kommun. Markkabelns syfte är att ansluta ett vindkraftverk. E.ON har nyligen uppmärksammat att nätkoncession för linje (tillstånd) inte söktes när markkabeln anlades. E.ON avser därmed nu ansöka om tillstånd hos Energimarknadsinspektionen. I samband med detta ansöker E.ON även om rasering för del av luftledning som inte längre finns kvar.

Lokalisering och utformning

Den befintliga 20 kV markkabeln är cirka 300 meter lång och förlagd mellan ett vindkraftverk vid Beateberg och befintlig luftledning som ger ner mot Torsebro.

Förutsedd miljöpåverkan

Längs med markkabelns sträckning finns inga kända intresseområden . Konsekvenserna av projektet redovisas översiktligt i framtaget samrådsunderlag och kommer att redovisas mer utförligt i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i tillståndsansökan.

Vad händer just nu?

Ansökan till Energimarknadsinspektionen har skickats in i juni månad 2019 och handläggningstiden för denna typ av ärenden är cirka 12 månader. Vid frågor vänligen kontakta någon av angivna kontaktpersoner.

Kontaktpersoner

Greta Lindberg
Rejlers
greta.lindberg@rejlers.se

Johanna Brodd
E.ON Energidistribution
johanna.brodd@eon.se

Dokument