E.ON Energidistribution äger och driver en 20 kV ledning i Östra Göinge kommun. Markkabelns syfte är att ansluta ett vindkraftverk. E.ON har nyligen uppmärksammat att nätkoncession för linje (tillstånd) inte söktes när markkabeln anlades. E.ON avser därmed nu ansöka om tillstånd hos Energimarknadsinspektionen. I samband med detta ansöker E.ON även om rasering för del av luftledning som inte längre finns kvar.

Lokalisering och utformning

Den befintliga 20 kV markkabeln är cirka 300 meter lång och förlagd mellan ett vindkraftverk vid Beateberg och befintlig luftledning som ger ner mot Torsebro.

Förutsedd miljöpåverkan

Längs med markkabelns sträckning finns inga kända intresseområden . Konsekvenserna av projektet redovisas översiktligt i framtaget samrådsunderlag och kommer att redovisas mer utförligt i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i tillståndsansökan.

Vad händer just nu?

Samrådet för projektet är avslutat och arbete med ansökningshandlingar, så som miljökonsekvensbeskrivning, inför den ansökan om nätkoncession för linje som ska skickas till Energimarknadsinspektionen pågår. Vid frågor vänligen kontakta ansvarig konsult, kontaktuppgifter finns på denna sida. 

Kontaktpersoner

Greta Lindberg
Rejlers
greta.lindberg@rejlers.se
072-727 49 52

Johanna Brodd
E.ON Energidistribution
johanna.brodd@eon.se
072-215 40 12

Dokument