E.ON Energidistribution AB planerar att bygga en ny kraftledning för anslutning av de planerade vindkraftparkerna Berg i Uppvidinge kommun. Syftet med ledningen är att överföra den el som vindkraftverken producerar till elnätet. Nybyggnationen medför att nytt tillstånd (nätkoncession) kommer att sökas hos Energimarknadsinspektionen.

Lokalisering och utformning

Ledningen planeras mellan en befintlig transformatorstation i Sävsjöström och en planerad station Berg. Ett utredningsområde har studerats och inom detta har ett antal alternativa och kombinerbara sträckningar identifierats. Ledningen beräknas bli cirka 15 kilometer lång, beroende på vilken sträckning som slutligen väljs.

Förutsedd miljöpåverkan

Inom utredningsområdet finns intresseområden avseende naturmiljö, vattenmiljö och kulturmiljö. I vilken utsträckning dessa berörs beror på vilken sträckning som väljs. Påverkan på berörda intressen kommer att redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i tillståndsansökan.

Vad händer just nu

För tillfället avvaktar projektet i väntan på besked från vindkraftsprojekten som avsågs att anslutas.