E.ON Energidistribution AB planerar att bygga en ny kraftledning för anslutning av de planerade vindkraftparkerna Berg i Uppvidinge kommun. Syftet med ledningen är att överföra den el som vindkraftverken producerar till elnätet. Nybyggnationen medför att nytt tillstånd (nätkoncession) kommer att sökas hos Energimarknadsinspektionen.

Lokalisering och utformning

Ledningen planeras mellan en befintlig transformatorstation i Sävsjöström och en planerad station Berg. Ett utredningsområde har studerats och inom detta har ett antal alternativa och kombinerbara sträckningar identifierats. Ledningen beräknas bli cirka 15 kilometer lång, beroende på vilken sträckning som slutligen väljs.

Förutsedd miljöpåverkan

Inom utredningsområdet finns intresseområden avseende naturmiljö, vattenmiljö och kulturmiljö. I vilken utsträckning dessa berörs beror på vilken sträckning som väljs. Påverkan på berörda intressen kommer att redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i tillståndsansökan.

Vi välkomnar dina synpunkter

I nuläget pågår samråd enligt 6 kap. miljöbalken, som genomförs inom ramen för projektets tillståndsprocess. Ett kompletterande avgränsningssamråd 2 är nu i remisskedet för eventuella synpunkter. Eventuella synpunkter på projektet kan lämnas till Erik Sundqvist, via post eller mejl. Frågor kan även besvaras på telefon. Vi vill ha dina synpunkter senast den 1 oktober 2018.

Kontaktpersoner

Erik Sundqvist
SWECO
Box 214, 701 44 Örebro
erik.sundqvist@sweco.se

Jonathan Weck
SWECO
jonathan.weck@sweco.se

Frida Vilhelmsson Skandevall
E.ON Energidistribution AB
205 09 Malmö
frida.vilhelmsson.skandevall@eon.se

Dokument