Lokalisering och utformning

Den nya 130 kV kraftledningen planeras mellan två planerade nya transformatorstationer vid Botorp och Källvik i Västerviks kommun. Syftet med planerad ledning är att ansluta planerad vindkraftpark vid Tribbhult.  Alternativa stråk och sträckningar inom stråken har studerats för att finna lämpligast lokalisering av kraftledningen.

Förutsedd miljöpåverkan

Längs med ansökt sträckning finns ett flertal intresseområden. Konsekvenserna av projektet redovisas översiktligt i framtaget samrådsunderlag och kommer att redovisas mer utförligt i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i tillståndsansökan.

Vad händer just nu?

Ansökan om nätkoncession för linje har i juli månad 2019 skickats in till Energimarknadsinspektionen. Energimarknadsinspektionen har en handläggningstid på minst 12 månader.

Vid frågor vänligen kontakta någon av angivna kontaktpersoner.

Kontaktpersoner

Sofia Feltbäck
NEKTAB
sofia.feltback@nektab.se

Johanna Brodd
E.ON Energidistribution
johanna.brodd@eon.se