Lokalisering och utformning

Den nya 130 kV kraftledningen planeras mellan två planerade nya transformatorstationer vid Botorp och Källvik i Västerviks kommun. Syftet med planerad ledning är att ansluta planerad vindkraftpark vid Tribbhult.  Alternativa stråk och sträckningar inom stråken har studerats för att finna lämpligast lokalisering av kraftledningen.

Förutsedd miljöpåverkan

Längs med ansökt sträckning finns ett flertal intresseområden. Konsekvenserna av projektet redovisas översiktligt i framtaget samrådsunderlag och kommer att redovisas mer utförligt i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i tillståndsansökan.

Vad händer just nu?

Samrådet för projektet är avslutat och arbete med ansökningshandlingar, så som miljökonsekvensbeskrivning, inför den ansökan om nätkoncession för linje som ska skickas till Energimarknadsinspektionen pågår. Vid frågor vänligen kontakta ansvarig konsult, kontaktuppgifter finns på denna sida. 

Kontaktpersoner

Sofia Feltbäck
NEKTAB
sofia.feltback@nektab.se
010-138 06 62

Johanna Brodd
E.ON Energidistribution
johanna.brodd@eon.se
072-215 40 12

Dokument