Lokalisering och utformning

Inom ramen för aktuellt projekt studeras tre alternativa ledningssträckningar för sträckan Broby-Bulsjö. Befintlig luftledning förespråkas som huvudalternativ för respektive sträcka.

Förutsedd miljöpåverkan

Ledningen berör flera intresseområden men påverkan bedöms vara liten och främst visuell. Ledningsgatan är ca 35 m och ledningen sträcker sig i huvudsak genom skogsmark och öppen jordbruksmark. Konsekvenserna av projektet kommer att redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår som en del i tillståndsansökan.

Vad händer just nu?

Samråd enligt miljöbalken 6 kap 4§ har genomförts nu pågår arbete med stråkval och ansökningshandlingar så som framtagande av miljökonsekvensbeskrivning.Om du har frågor kring projektet är du välkommen att kontakta ansvarig konsult enligt kontaktuppgifter på denna sidan.

Kontaktpersoner

Anna Enborg
anna.enborg@wspgroup.se

Frida Gyllensten
frida.gyllensten@wspgroup.se

Jeanette Bosund
E.ON Energidistribution
jeanette.bosund@eon.se

Dokument