E.ON Energidistribution AB planerar att bygga en ny 130 kV kraftledning för anslutning av den planerade vindkraftparken Bruzaholm. Syftet med kraftledningen är att överföra den el som vindkraftverken producerar till elnätet. För att få bygga kraftledningen har E.On ansökt om tillstånd (nätkoncession). Tillståndet söks hos Energimarknadsinspektionen.

Lokalisering och utformning

Ledningen avses byggas mellan en planerad kopplingsstation och vindkraftparken. Ett utredningsområde har identifierats och inom detta har ett antal alternativa och kombinerbara stråk utretts och utifrån det har sedan en sträckning tagits fram.

Förutsedd miljöpåverkan

En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram och ingår i ansökan  om tillstånd. Denna redovisar förutsedd miljöpåverkan som uppstår på grund av planerad ledningsbyggnation.

Vad händer just nu?

Ansökan om nätkoncession för linje har i maj månad 2019 skickats in till Energimarknadsinspektionen. Energimarknadsinspektionen har en handläggningstid på minst 12 månader.

Vid frågor vänligen kontakta någon av angivna kontaktpersoner.

Kontaktpersoner

Viktoria Renberg
Ansvarig konsult, Afry
viktoria.renberg@afry.com

Tobias Karmstig
Kontaktperson E.ON Energidistribution
tobias.karmstig@eon.se