E.ON Energidistribution AB avser söka förlängt tillstånd för befintlig 130 kV luftledning in till Fänestad Lillegård transformatorstation i Värnamo kommun.

Lokalisering och utformning

Ledningen med anläggningsnummer 403BTu är en inledning vars funktion är att koppla samman transformatorstationen i Fänestad med andra 130 kV ledningar. 130 kV ledningen är utformad som luftledning och är konstruerad i separata stolpar. Ledningen går i sydvästlig riktning ut och in från station Fänestad, där aktuell sträckning är slut fortsätter den ena ledningsdelen i nordvästlig riktning och den andra i sydostlig. Ledningarnas sträckning är cirka 30 meter.

Förutsedd miljöpåverkan

Befintliga luftledningar förväntas ge upphov till mycket liten påverkan på människors hälsa och miljö. Inga skyddade intressen berörs av ledningssträckningen.

Vad händer nu?

Ansökan om tillstånd för nätkoncession för linje har i februari 2018 skickats in till Energimarknadsinspektionen som kommer att besluta i ärendet. Vid frågor eller funderingar kring projektet är ni välkomna att kontakta någon av de angivna kontaktpersonerna.

Kontaktpersoner

Jonathan Weck
SWECO Energuide AB
Box 34044
100 26 Stockholm
jonathan.weck@sweco.se

Johanna Brodd
E.ON Energidistribution AB
johanna.brodd@eon.se

Dokument