E.ON Energidistribution avser att ansluta en ny mottagningsstation åt Falkenbergs Energi i Falkenbergs tätort, Hallands län. För att överföra el till stationen kommer en del av en befintlig 130 kV luftledning att kablas. Projektet medför att nya 130 kV markkabelförband i ny sträckning kommer behöva förläggas och därefter kan en del av den befintliga luftledningen rivas. Tillstånd för nya kablar samt rasering har sökts hos Energimarknadsinspektionen.

Lokalisering och utformning

Sökt sträcka och lokalisering framgår av kartorna.

Förutsedd miljöpåverkan

Inom området finns få intresseområden avseende bland annat natur-, vatten- och kulturmiljö. I vilken utsträckning dessa berörs beror på slutligt val av lokalisering av de nya ledningarna. Påverkan på berörda intressen kommer att redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i tillståndsansökan. 

Vad händer just nu?

Ansökan skickades in till Energimarknadsinspektionen den 24 april 2020. Ansökan kommer remitteras vidare till de som myndigheten anser är berörda.

Parallellt med Energimarknadsinspektionens prövning kommer E.ON Energidistribution att påbörja detaljprojektering av ledningen. För att säkerställa att denna blir så bra som möjligt för såväl ledningsägaren som berörda fastighetsägare, så kommer vi ta kontakt med berörda markägare för avtal för markåtkomst. Avtalet kan senare kan ligga till grund för ledningsrätt.

När vi fått tillstånd, markåtkomst säkrats och detaljprojektering genomförts kommer entreprenaden upphandlas. Därefter kommer själva byggnationen av den nya ledningen att påbörjas. 

Kontakt, frågor och synpunkter

Emma Kruger
ÅF Energy
emma.kruger@afconsult.com

Rickard Främgård
E.ON Energidistribution AB
rickard.framgard@eon.se

 

Dokument