E.ON Energidistribution avser att ansluta en ny mottagningsstation åt Falkenbergs Energi i Falkenbergs tätort, Hallands län. För att överföra el till stationen kommer en del av en befintlig 130 kV luftledning att kablas. Projektet medför att nya 130 kV markkabelförband i ny sträckning kommer behöva förläggas och därefter kan en del av den befintliga luftledningen rivas. Tillstånd för nya kablar samt rasering kommer att sökas hos Energimarknadsinspektionen.

Lokalisering och utformning

De nya ledningarna avses markkabelförläggas. Flera ledningsstråk bedöms vara möjliga.

Förutsedd miljöpåverkan

Inom området finns få intresseområden avseende bland annat natur-, vatten- och kulturmiljö. I vilken utsträckning dessa berörs beror på slutligt val av lokalisering av de nya ledningarna. Påverkan på berörda intressen kommer att redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i tillståndsansökan. 

Vi välkomnar era synpunkter

Inför ansökan om tillstånd för ledningarna genomförs samråd enligt 6 kap. miljöbalken. Ett samrådsunderlag med mer information finn att ladda ner på sidan. Har ni frågor eller önskar erhålla samrådsunderlaget via post eller mejl är ni välkomna att kontakta Emma Kruger enligt angivna kontaktuppgifter.

Synpunkter på projektet lämnas skriftligen senast den 18 oktober 2019. 

Kontaktpersoner

Emma Kruger
ÅF Energy
emma.kruger@afconsult.com

Rickard Främgård
E.ON Energidistribution AB
rickard.framgard@eon.se

 

Dokument