Lokalisering och utformning

Syftet med ledningen är att förstärka regionnätet och minska riskerna för långa strömavbrott i Näsåkersområdet. Den sträckning som E.ON har fått tillstånd för går från befintlig station Forsmo upp längs befintliga stamnätsledningar förbi Tängsta och Tängstamon. I höjd med Lidgatu viker ledningen av ner mot älven och korsar älven parallellt med befintlig 10 kV ledning. Förbi Lidgatu går ledningen på älvsidan om befintlig 10 kV ledning innan ledningen slutar vid ett läge för en ny station Näsåker dit lokalnätet ansluts. Ledningen utförs huvudsakligen med enkelstolpar i trä.

Förutsedd miljöpåverkan

Ledningen kommer att ta ny mark i anspråk. Där ledningen går längs stamnätsledningar blir det en breddning av skogsgatan med ca 20 meter. I obruten terräng blir det en skogsgata om cirka 35 meter. Miljöpåverkan har beskrivits i den MKB som lämnades in i tillståndsansökan.

Vad händer just nu?

E.ON erhöll lagakraftvunnet tillstånd för ledningen 12 november 2018. Detaljprojektering av ledningen har skett och värdering och avtalsförslag har upprättats. Skogsavverkning har påbörjats och byggnation beräknas påbörjas sommar-höst 2021.