E.ON Energidistribution AB planerar att bygga en ny 50 kV kraftledning, i markkabelutförande, till Gemla transformatorstation i Växjö kommun, Kronobergs län. Syftet med kraftledningen är att förstärka elnätet och förbättra driftsäkerheten. E.ON Energidistribution AB har under hösten 2018 sökt tillstånd (nätkoncession) för den nya ledningen hos Energimarknadsinspektionen. När markkabelförbandet tagits i drift kan cirka 300 meter av befintlig 50 kV luftledning Alvesta T-Åryd, avgrening Dänningelanda raseras. E.ON Energidistribution ansöker även om att nätkoncession för linje för denna luftledningsdel återkallas i samband med att markkabelförbandet tas i drift.

Lokalisering och utformning

E.ON Energidistribution AB har identifierat behov av att förstärka 50 kV-nätet i närområdet till Gemla i Växjö kommun. Det finns idag enbart en regionnätsanslutning till Gemla, vilket inte bedöms ge tillräcklig driftsäkerhet. E.ON Energidistribution ansöker således om att anlägga en ny 50 kV ledning (markkabel utförande) från ledningen Alvesta T-Åryd till stationen i Gemla, en ledningssträcka på cirka 600 meter.

Vad händer nu?

Energimarknadsinspektionen behöver normalt cirka 12 månader för att handlägga och besluta om tillstånd för en ny ledning. Ansökan kommer remitteras de som myndigheten anser är berörda. När tillstånd erhållits kommer detta ligga till grund för en så kallad ledningsrättsförrättning, där Lantmäteriet prövar frågan om tillträde till mark samt ersättning till berörda fastighetsägare.

När tillstånd erhållits, markåtkomst säkrats och detaljprojektering genomförts kommer entreprenaden upphandlas. Därefter kommer själva byggnationen av den nya ledningen att påbörjas.

Frågor

Eventuella frågor och synpunkter kan adresseras till av E.ON Energidistribution AB utsedda kontaktpersoner för projektet. Kontaktuppgifter finner du på denna sida.

Kontaktpersoner

Karoline Egerup
ÅF, Box 585
201 25 Malmö
karoline.egerup@afconsult.com

Frida Vilhelmsson Skandevall
E.ON Energidistribution AB
205 09 Malmö
frida.vilhelmsson.skandevall@eon.se

Dokument