Lokalisering och utformning: 

För att möta framtidens ökade effektbehov och förstärka driftsäkerheten i regionnätet samt inför kommande nätförstärkningar på lokalnätet avser E.ON att bygga en ny reservledning mellan Gödeberg och ny stationsplacering i Malmbäck. En ansökan om nätkoncession för linje behöver därför tas fram för den nya 40 kV reservledningen. 

Förutsedd miljöpåverkan: 

E:ON har identifierat två möjliga stråk.  Ett stråk innefattar luftledning i kombination med markkabel. Luftledningen går till större delen genom skogsmark längs med befintlig ledning.  Den nya ledningens påverka bedöms därför som liten.  Markkabelsträckan går inom Malmbäcks tätbebyggelse. Utöver dessa har även ytterligare kabelalternativ undersökts. Alternativen berör ett fåtal naturintressen och ett antal kulturintressen vilka kommer att beskrivas i en separat miljökonsekvensbeskrivning. 

Vad händer just nu? 

För att få uppföra och driva ledningen krävs tillstånd (nätkoncession för linje) enligt ellagen. Tillstånd söks hos Energimarknadsinspektionen. Inför koncessionsansökan genomförs samråd med bland annat allmänheten och särskilt berörda. Samråd är en möjlighet till påverkan och möjlighet att lyfta berörda aspekter för att finna den mest lämpliga lösningen för den nya ledningen. Samrådet är även värdefullt för att bidra till ett bra beslutsunderlag inför beslut om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Upplysningar och synpunkter i samrådet kommer tillsammans med övriga förutsättningar i området utgöra underlag inför framtagandet av kommande miljökonsekvensbeskrivning och koncessionsansökan.

E.ON Energidistribution AB bjuder med anledning av ovanstående in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken. Samrådet sker skriftligen. E.ON Energidistribution AB välkomnar eventuella synpunkter på projektet senast den 28 februari 2023. 

Samrådsunderlag

Översiktskarta

Kontakt:

Hanna Erixon

hanna.erixon@nektab.se

0721-48 35 24 

NEKTAB

Nohabgatan 12 E 

46153 Trollhättan.