Lokalisering och utformning

E.ON Energidistribution äger och driver regionledningen L404 i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län. Den del av L404 som berörs i detta projekt går från transformatorstationen i Granlo fram till Hulivägen i Granloholm. Ledningen består av två 40 kV ledningar som är sambyggda på trästolpar med tre ben. För att minska negativ påverkan vid bebyggelse i form av förhöjda magnetfältsvärden planeras flytt av den parallellt gående 130 kV ledningen (L12). Detta föranleder att även aktuell ledning (L404) behöver justeras. För L404 har det beslutats att den ena av de två 40 kV ledningarna ska raseras. Detta medför att ett av tre stolpben tas bort. Mellan Linköpingsvägen och Hulivägen planeras den återstående ledningen att förläggas i mark.

Förutsedd miljöpåverkan

Positiva konsekvenser förväntas uppstå då mark frigörs i närhet av bebyggelse. Den visuella påverkan blir aningen mindre då den ena 40 kV ledningen raseras. För delen Linköpingsvägen-Hulivägen uppstår stora förbättringar då ledningen helt försvinner ovan mark. Magnetfältsberäkningar för ledningens planerade utformning har utförts. Detta för att säkerställa att inga bostäder efter ombyggnation ska ha magnetfältsnivåer som överskrider den av kommunen angivna gränsen om 0,4 µT. 

Påverkan under byggtiden uppstår för närboende med störning i form av byggtrafik, buller och sämre framkomlighet.

Vad händer just nu?

E.ON har lämnat in en ansökan om nätkoncession för den delen som ska markförläggas. När koncession har beviljats kan arbetet med byggnation påbörjas. 

Om du har frågor kring projektet är du välkommen att kontakta angiven kontaktperson.

Kontaktperson

Malin Axner

E.ON Energidistribution AB
Box 787, 851 22 Sundsvall
malin.axner@eon.se
koncessioner@eon.se

Dokument