E.ON Energidistribution AB (E.ON) ansökte år 2007 om förlängda/nya tillstånd (nätkoncessioner) att driva vidare befintlig 130 kV kraftledning mellan Granlo och Ortviken (L12). Energimarknadsinspektionens prövning av ansökan har pågått sedan dess. Efter genomförda samråd, kompletteringar av ansökan med mera så har E.ON valt att i viss omfattning justera den ansökta ledningens sträckning och tekniska utförande.

Lokalisering och utformning

Utifrån vad som framkommit i tidigare samråd, kompletteringar och remissförfarande har E.ON låtit utreda alternativa sträckningar och utföranden för ledningen L12. Dessa utredningar har givit upphov till vissa justeringar av den ansökta ledningens sträckning och tekniska utförande. På delsträckan mellan Korsta och Ortviken är den aktuella ledningen idag sambyggd med ledningen L23. Den sträckningsjustering avseende L12 som föreslås på denna delsträcka inbegriper således även L23. Nu aktuell sträckning och utförande framgår av karta som går att läsa och ladda hem här på eon.se.

Förutsedd miljöpåverkan

Föreslagna förändringar av den ansökta ledningens sträckning och tekniska utförande syftar till att minimera kraftledningens påverkan på människans hälsa och miljö. Gentemot nuläget bedöms den justerade sträckningen och utförandet ge upphov till väsentligt mindre påverkan i form av magnetfält gentemot kringliggande bebyggelse.

Vad händer nu?

E.ON beviljades 2019-10-25 koncession för den sökta sträckningen. Beslutet överklagades dock och i nuläget inväntas beslut i ärendet från Mark- och miljödomstolen. 

Inför ett ledningsbygge behöver bolaget säkra den mark som krävs för planerad ombyggnation. Detta kan ske via så kallade servitutsavtal med berörda fastighetsägare och/eller genom en så kallad ledningsrättsförrättning i Lantmäterimyndighetens regi. Som en del i denna process kommer en värdering göras av den mark som berörs av de nya sträckningarna. Denna värdering kommer att ligga till grund för ersättning till berörda fastighetsägare för det intrång som kan förväntas uppstå.

Parallellt med ovanstående kommer E.ON att påbörja detaljprojektering. För att säkerställa att den blir så bra som möjligt för såväl ledningsägaren som berörda fastighetsägare önskar E.ON om möjligt tillträde till marken längs ledningssträckningen för vissa enklare förundersökningar. Blankett om så kallat förundersökningsmedgivande har skickats ut till berörda fastighetsägare.

Frågor

Eventuella frågor och synpunkter kan adresseras till av E.ON utsedd kontaktperson för projektet.

Kontaktperson

Malin Axner
E.ON Energidistribution AB
malin.axner@eon.se
koncessioner@eon.se

Dokument