E.ON Energidistribution AB (E.ON) ansökte år 2007 om förlängda/nya tillstånd (nätkoncessioner) att driva vidare befintlig 130 kV kraftledning mellan Granlo och Ortviken (L12). Energimarknadsinspektionens prövning av ansökan har pågått sedan dess. Efter genomförda samråd, kompletteringar av ansökan med mera så har E.ON Energidistribution valt att i viss omfattning justera den ansökta ledningens sträckning och tekniska utförande.

Lokalisering och utformning

Utifrån vad som framkommit i tidigare samråd, kompletteringar och remissförfarande har E.ON låtit utreda alternativa sträckningar och utföranden för ledningen L12. Dessa utredningar har givit upphov till vissa justeringar av den ansökta ledningens sträckning och tekniska utförande. På delsträckan mellan Korsta och Ortviken är den aktuella ledningen idag sambyggd med ledningen L23. Den sträckningsjustering avseende L12 som föreslås på denna delsträcka inbegriper således även L23. Nu aktuell sträckning och utförande framgår av karta som går att läsa och ladda hem här på eon.se.

Förutsedd miljöpåverkan

Föreslagna förändringar av den ansökta ledningens sträckning och tekniska utförande syftar till att minimera kraftledningens påverkan på människans hälsa och miljö. Gentemot nuläget bedöms den justerade sträckningen och utförandet ge upphov till väsentligt mindre påverkan i form av magnetfält gentemot kringliggande bebyggelse.

Vad händer nu?

E.ON avvaktar just nu Energimarknadsinspektionens beslut kring huruvida tillstånd utfärdas eller ej. Beroende på utgången kommer bolaget säkra den mark som krävs för planerad ombyggnation. Detta kan ske via så kallade servitutsavtal med berörda fastighetsägare och/eller genom en så kallad ledningsrättsförättning i Lantmäterimyndighetens regi. Som en del i denna process kommer en värdering göras av den mark som berörs av de nya sträckningarna. Denna värdering kommer att ligga till grund för ersättning till berörda fastighetsägare för det intrång som kan förväntas uppstå.

Parallellt med ovanstående kommer E.ON att påbörja detaljprojektering. För att säkerställa att den blir så bra som möjligt för såväl ledningsägaren som berörda fastighetsägare önskar E.ON om möjligt tillträde till marken längs ledningssträckningen för vissa enklare förundersökningar. Blankett om så kallat förundersökningsmedgivande har skickats ut till berörda fastighetsägare.

Frågor

Eventuella frågor och synpunkter kan adresseras till av E.ON utsedda kontaktpersoner för projektet. Kontaktuppgifter finns till höger på denna sida.

Kontaktpersoner

Tobias Karmstig
E.ON Energidistribution AB
tobias.karmstig@eon.se

Hulda Pettersson
SWECO Energuide AB
hulda.pettersson@sweco.se

Hanna Markström
SWECO ENERGUIDE AB
hanna.markstrom@sweco.se

Dokument