E.ON Energidistribution AB äger och driver en 20 kV ledning i Hässleholms kommun. E.ON har nyligen uppmärksammat att nätkoncession för linje (tillstånd) inte söktes för den markförlägging som genomfördes på 1990-talet i samband med ombyggnation av riksväg 21. E.ON har därmed ansökt om tillstånd, nätkoncession för linje, för markkabeln.

Lokalisering och utformning

Den befintliga 20 kV markkabeln är cirka 1 kilometer lång och förlagd längs med riksväg 21 strax utanför östra delen av Hässleholm.

Förutsedd miljöpåverkan

Längs med markkabelns sträckning finns ett känt intresseområde, Ingaberga vattenskyddsområde. Konsekvenserna av projektet redovisas översiktligt i framtaget samrådsunderlag och kommer att redovisas mer utförligt i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i tillståndsansökan.

Vad händer just nu?

Ansökan till Energimarknadsinspektionen har skickats in i maj månad 2019 och handläggningstiden för denna typ av ärenden är cirka 12 månader. Vid frågor vänligen kontakta någon av angivna kontaktpersoner.

Kontaktperson

Anders Fransson
E.ON Energidistribution
anders.a.fransson@eon.se