Lokalisering och utformning

Från en planerad transformator­station, norr om Grimslöv längsmed befintlig regionnäts­ledning, fram till en planerad solcells­anläggning vid Hästhagen inom Alvesta kommun, planerar E.ON Energidistribution att anlägga en 30 kV ledning i mark­kabel­utförande. Av koncessions­kartorna på denna sida framgår möjliga sträckningar för markkabeln. Lednings­sträckorna är dryga 3 kilometer långa och följer främst befintlig infrastruktur såsom skogs­bilvägar och banvall men berör även skogs- och åkermark. 

Förutsedd miljöpåverkan

Sträckningarna berör ett antal miljöintressen vilka finns redovisade i det samråds­underlag som tagits fram, underlaget finns tillgängligt till höger på denna sida. Eftersom markkabel förordas bedöms påverkan från åtgärden främst ske under byggskedet. Konsekvenserna av kabel­förläggningen kommer att redovisas mer detaljerat i den miljökonsekvens­beskrivning som kommer att tas fram inför koncessions­ansökan.

Vad händer just nu?

Samrådsunderlaget på denna sida behandlar planerad 30 kV ledning för anslutning av solcellsparken Hästhagen och utgör en tidig del av tillståndsprocessen inför ansökan om nätkoncession för linje för ledningen. 

För att få uppföra och driva ledningen krävs tillstånd (nätkoncession för linje) enligt ellagen. Tillstånd söks hos Energimarknads­inspektionen. Inför koncessionsansökan genomförs samråd med bland annat allmänheten och särskilt berörda. Samråd är en möjlighet till påverkan och en möjlighet att lyfta berörda aspekter för att finna den mest lämpliga lösningen för den nya ledningen. Samrådet är även värdefullt för att bidra till ett bra besluts­underlag inför beslut om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Upplysningar och synpunkter i samrådet kommer tillsammans med övriga förutsättningar i området utgöra underlag inför framtagandet av kommande miljökonsekvens­beskrivning och koncessions­ansökan.

E.ON Energidistribution AB bjuder med anledning av ovanstående in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken. Samrådet sker skriftligen. E.ON Energidistribution AB välkomnar eventuella synpunkter på projektet senast den 18 juli 2022. Synpunkter och upplysningar kan skickas via e-post: eva.nilsson@vattenmiljovarmland.se eller genom att brev till: 

Eva Nilsson
c/o Hushållningssällskapet
Ventilgatan 5C
653 45 KARLSTAD

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till angiven kontaktperson.