Lokalisering och utformning

Den nya kraftledningen planeras mellan Hageskruv, beläget mellan Sävsjöström och Älghult i Uppvidinge kommun, och befintlig regionnätsstation vid Nybro, belägen längst riksväg 31 strax norr om Rismåla i Nybro kommun. Anslutningen planeras gå via beviljad nätkoncession för linje Bredhälla-Hageskruv. Alternativa stråk och sträckningar inom stråken har studerats för att finna lämpligast lokalisering av kraftledningen.

Förutsedd miljöpåverkan

Längs med ansökt sträckning finns ett flertal intresseområden. Konsekvenserna av projektet redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i tillståndsansökan.

Vad händer just nu?

Energimarknadsinspektionen (Ei) meddelade i augusti 2017 beslut för nätkoncession för linje för en luftledning från Hageskruv till Nybro i Uppvidinge och Nybro kommuner, Kronobergs och Kalmar län. Ledningen kommer att bli cirka 36 kilometer lång och ska byggas för 145 kV (konstruktionsspänning) och ska drivas med 130 kV (nominell spänning). Efter en överklagandeprocess blev ärendet återförvisat till Ei för förnyad handläggning. Ärendet ligger just nu hos Ei för handläggning. 

Nätkoncessionen gäller tills vidare. När tillståndet vunnit laga kraft, markåtkomst säkrats och detaljprojektering genomförts kommer entreprenaden upphandlas. Därefter kommer själva byggnationen av den nya ledningen att påbörjas.