Lokalisering och utformning

E.ON Energidistribution planerar att bygga en ny 40 kV-ledningen från påstick på befintlig ledning L25 till fördelningsstation Hamra. Syftet med ledningen är att förstärka elnätet som matar Hamraområdet genom att skapa redundans i elnätet. Redundans innebär att elnätet blir bättre på att klara avbrott då matning till Hamra kan ske via flera ledningar. Ledningen ska komplettera en redan befintlig 40 kV-ledning som går i samma sträckning.

Vid utredning av möjliga stråk har det visat sig vara mest lämpligt att bygga en ny ledning längs med den befintliga 40 kV-ledningen, i samma sträckning finns även en 10 kV-ledning. Sträckan är omkring 2,5 kilometer lång. Kartor över området finns i länkat samrådsunderlag. 

Förutsedd miljöpåverkan

Ett samrådsunderlag har tagits fram med utredning av alternativa lösningar. I rapporten redogörs för de kända natur- och kulturvärden som förekommer längs sträckan och hur byggnation av en ny ledning kan komma att påverka dessa. Mer utförliga beskrivningar och utredningar sker längre fram i processen då en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. Det kan eventuellt bli aktuellt att utföra inventeringar av naturmiljön, samt arkeologiska utredningar längs med sträckan. 

Området som berörs består till stor del av mark som är ianspråktagen för jordbruk. En ny ledning kommer att korsa Stångån och gå över en grundvattentäkt. Det finns även ett antal kulturlämningar i området. 

Påverkan under byggtiden förekommer i form av byggtrafik och buller. Mark som påverkas av intrång ersätts och skador återställs efter att ledningen är färdigställd. 

Kontaktperson:

Malin Axner

E.ON Energidistribution AB

malin.axner@eon.se

koncessioner@eon.se

Box 787, 851 22 Sundsvall

Dokument

Vad händer just nu?

Nu pågår samråd för de alternativ som utreds. Vi vill gärna att ni inkommer med synpunkter och information om sådant som påverkar era fastigheter eller på det sätt ni nyttjar området. 

Samrådstiden pågår till 3 oktober 2022 och skriftliga samråds skickas till anlitad konsult på adressen samrad@rejlers.se alternativt postadressen Rejlers Sverige AB, Att. Anna-Stina Lind, Fålhagsleden 61, 753 23 Uppsala.