E.ON Energidistribution AB har för avsikt att förstärka elnätet genom att anlägga en ny transformatorstation väster om Högsby tätort. För att ansluta stationen till befintligt 50 kV-nät behöver två nya parallella 50 kV markkablar etableras. 

Lokalisering och utformning

Ledningen avses byggas mellan planerad 130/50 kV fördelningsstation vid Högsby V och befintlig 50 kV luftledning som löper sträckan Högsby-Blankaström. Ett utredningsområde har identifierats och inom detta har ett antal alternativa och kombinerbara stråk utretts och utifrån det har sedan en förordad sträckning tagits fram.

Förutsedd miljöpåverkan

En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram och ingår i ansökan om tillstånd. Denna redovisar förutsedd miljöpåverkan som uppstår på grund av planerad ledningsbyggnation.

Vad händer just nu?

Ansökan om nätkoncession för linje har i maj månad 2021 skickats in till Energimarknads­inspektionen. Energimarknads­inspektionen har en handläggningstid på cirka 18 månader.

Vid frågor vänligen kontakta någon av angiven kontaktperson.

Kontakt

Anton Nilsson
E.ON Energidistribution AB
anton.nilsson@eon.se

Dokument