E.ON Energidistribution AB har för avsikt att förstärka elnätet genom att anlägga en ny transformatorstation väster om Högsby tätort. För att ansluta stationen till befintligt 50 kV-nät behöver två nya kraftledningar etableras. Tillstånd för de nya ledningarna kommer att sökas hos Energimarknadsinspektionen. 

Lokalisering och utformning

Inom ett utredningsområde planerar E.ON Energidistribution att etablera ny 2x50 kV-ledning. Flera möjliga ledningsstråk och tekniska utföranden bedöms vara möjliga, se karta.

Karta Högsby med elnätsinvestering

Förutsedd miljöpåverkan

Inom området finns intresseområden avseende bland annat natur-, vatten-, och kulturmiljö. I vilken utsträckning dessa berörs beror på slutligt val av lokalisering av de nya ledningarna. I den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i tillståndsansökan kommer förväntade miljöeffekter och påverkan att redovisas.

Vi välkomnar era synpunkter

Inför ansökan om tillstånd för ledningarna genomförs samråd enligt 6 kap. miljöbalken. Ett samrådsunderlag med mer information finns att läsa eller ladda ner på sidan. 

Har ni frågor eller önskar lämna samrådssynpunkter är ni välkomna att kontakta Mia Borgström Mia Borgström på konsultbolaget AFRY, Box 585, 201 25 Malmö, eller e-post mia.borgstrom@afry.com. Frågor kan även besvaras via telefon 010-505 73 89.

Vi vill ha dina skriftliga samrådssynpunkter senast den 5 juni 2020.

Kontakt

Tobias Karmstig
E.ON Energidistribution AB
tobias.karmstig@eon.se


Mia Borgström
AFRY AB
mia.borgstrom@afry.com

Dokument