Lokalisering och utformning

De två ledningar som nu är föremål för förlängning är löper mellan Brunnshult och Sjunnen respektive Sjunnen och Stensborg, norr om Holsbybrunn, se karta. Ledningarna är idag utförda som luftledningar. Alternativa lokaliseringar och utföranden har i olika omfattning studerats för de två ledningarna.

Förutsedd miljöpåverkan

De två ledningarna berör intresseområden för bland annat natur- och kulturmiljö samt viss bebyggelse. Miljöpåverkan redovisas översiktlig i framtaget samrådsunderlag och kommer att analyseras och redovisas mer utförligt i den miljökonsekvensbeskrivning som kommer läggas till tillståndsansökan.

Vi välkomnar era synpunkter

Inför ansökan om förlängda tillstånd genomförs samråd enligt 6 kap. 4§ miljöbalken. Ett samrådsunderlag med mer information finns att ladda ner på sidan. Har ni frågor eller önskar erhålla samrådsunderlaget via post eller e-post är ni välkomna att kontakta Greta Lindberg på tel 072-727 49 52 eller e-post greta.lindberg@rejlers.se.

Synpunkter på projekten lämnas skriftligen senast den 26 juni 2017 till e-post greta.lindberg@rejlers.se eller adress: Rejlers Sverige AB, att. Greta Lindberg, Fålhagsleden 61, 753 23 Uppsala.

Kontaktpersoner

Greta Lindberg
Rejlers AB
greta.lindberg@rejlers.se

Tobias Karmstig
E.ON Energidistribution AB
tobias.karmstig@eon.se

Dokument