Lokalisering och utformning

En ny 40 kV ledning planeras mellan de befintliga stationerna Hoting, i Strömsunds kommun och Dorotea i Dorotea kommun, Jämtlands respektive Västerbottens län. Sträckan är drygt 20 km lång. Flera alternativa stråk och sträckningar för en ny ledning har utretts, samt olika tekniker med luftledning och markkabel.

Projektet är ett led i att förstärka elnätet och säkra elleveranserna i området.

Förutsedd miljöpåverkan

En ny luftledning innebär intrång i skogsmark då en skogsgata behöver röjas. I det här fallet planeras den nya ledningen parallellt med befintlig 40 kV ledning och då tas endast halva bredden, 15 meter, i anspråk.  Påverkan sker på de växter och djur som finns i närområdet och kan störas både under bygg- och driftskedet. För några delar av sträckan planeras ledningen att förläggas som markkabel detta ger ett mindre markanspråk, men påverkan på marken blir större då hela sträckan schaktas och det kan krävas sprängning.

Påverkan under byggtiden blir påtaglig där ledningen hamnar nära bebyggelsen, men kan antas bli försumbar om intrånget sker i skogsmark en bit bort från bostäder. Ökade transporter kommer dock att uppstå på kringliggande vägnät.

Vad händer just nu?

Koncessionsbeslutet inkom till E.ON i december 2019. E.ON har fem år på sig att färdigställa ledningen och ta den i drift. 

Om du har frågor kring projektet är du välkommen att kontakta angiven kontaktperson.

Kontaktpersoner

Malin Axner
E.ON Energidistribution AB
Box 787, 851 22 Sundsvall
malin.axner@eon.se
koncessioner@eon.se

Dokument