Lokalisering och utformning

En ny 40 kV-ledning planeras mellan de befintliga stationerna Hoting, i Strömsunds kommun och Dorotea, i Dorotea kommun, Jämtlands respektive Västerbottens län. Sträckan är drygt 20 kilometer lång. Flera alternativa stråk och sträckningar för en ny ledning har utretts, samt olika tekniker med luftledning och markkabel.

Projektet är ett led i att förstärka elnätet och säkra elleveranserna i området.

Förutsedd miljöpåverkan

En ny luftledning innebär intrång i skogsmark då en skogsgata behöver röjas. I det här fallet planeras den nya ledningen parallellt med befintlig 40 kV ledning och då tas endast halva bredden, 15 meter, i anspråk. Påverkan sker på de växter och djur som finns i närområdet och kan störas både under bygg- och driftskedet. För några delar av sträckan planeras ledningen att förläggas som markkabel detta ger ett mindre markaspråk, men påverkan på marken blir större då hela sträckan schaktas och det kan krävas sprängning.

Påverkan under byggtiden blir påtaglig där ledningen hamnar nära bebyggelsen, men kan antas bli försumbar om intrånget sker i skogsmark en bit bort från bostäder. Ökade transporter kommer dock att uppstå på kringliggande vägnät.

Vad händer just nu?

Samråd med närboende och övriga intressenter, samt myndigheter har hållits. Länsstyrelsen i Västerbotten och Jämtlands län har beslutat att ledningen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Därefter har en koncessionsansökan för linje lämnats in till Energimarknadsinspektionen (Ei) för den ledningssträckning som E.ON önskar bygga ledningen inom. Ei kommer att skicka ut ansökan på remiss till berörda markägare och andra parter under 2019 där de ges tillfälle att yttra sig och därefter ta beslut om E.ON får tillstånd att bygga ledningen. Handläggningstiden hos Ei är normalt kring ett år, vilket medför att ett tillstånd tidigast kan förväntas komma under hösten/vintern 2019. 

Om du har frågor kring projektet är du välkommen att kontakta angiven kontaktperson.

Kontaktpersoner

Malin Axner
E.ON Energidistribution AB
Box 787, 851 22 Sundsvall
malin.axner@eon.se

Dokument