Lokalisering och utformning

E.ON Energidistribution äger och driver regionledningen L8 som går från Granlo i Sundsvalls kommun till Bergeforsen i Timrå kommun, Västernorrlands län. För att minska negativ påverkan i form av förhöjda magnetfältsvärden planeras en flytt av 130 kV ledningen (L8) på sträckan mellan Huli och Öråker i Sundsvalls kommun.  Sträckan som berörs är cirka 3,4 km lång. Ledningen har utretts i tidigare skede då en parallell ledning (L22) utreddes. Det bestämdes då att L8 och L22 skulle byggas samman på gemensam stolpe för att minska markintrånget och påverkan från magnetfälten som omger ledningarna.

Förutsedd miljöpåverkan

Positiva konsekvenser förväntas uppstå då mark frigörs för jordbruk, skogsbruk och annan markanvändning. Då ledningen flyttas säkerställs att bostadshus längs sträckan får minskad påverkan från ledningarnas magnetfält.

Påverkan under byggtiden blir påtaglig för närboende med störning i form av byggtrafik, buller och sämre framkomlighet.

Vad händer just nu?

Sökt koncession har vunnit laga kraft och ledningen ska nu detaljprojekteras och därefter byggas. När den nya ledningen är tagen i drift kan den gamla ledningen raseras.

Kontaktperson

Malin Axner

E.ON Energidistribution AB
Box 787, 851 22 Sundsvall
malin.axner@eon.se
koncessioner@eon.se

Dokument