Lokalisering och utformning

E.ON Energidistribution äger och driver regionledningen L8 som går från Granlo i Sundsvalls kommun till Bergeforsen i Timrå kommun, Västernorrlands län. För att minska negativ påverkan i form av förhöjda magnetfältsvärden planeras en flytt av 130 kV ledningen (L8) på sträckan mellan Huli och Öråker i Sundsvalls kommun.  Sträckan som berörs är cirka 3,4 kilometer lång. Ledningen har utretts i tidigare skede då en parallell ledning (L22) utreddes. Det bestämdes då att L8 och L22 skulle byggas samman på gemensam stolpe för att minska markintrånget och påverkan från magnetfälten som omger ledningarna.

Förutsedd miljöpåverkan

Positiva konsekvenser förväntas uppstå då mark frigörs för jordbruk, skogsbruk och annan markanvändning. Då ledningen flyttas säkerställs att bostadshus längs sträckan får minskad påverkan från ledningarnas magnetfält.

Påverkan under byggtiden blir påtaglig för närboende med störning i form av byggtrafik, buller och sämre framkomlighet.

Vad händer just nu?

Samrådet för projektet är avslutat och arbete med ansökningshandlingar, så som miljökonsekvensbeskrivning, inför den ansökan om nätkoncession för linje som ska skickas till Energimarknadsinspektionen pågår. Vid frågor vänligen kontakta ansvarig konsult, kontaktuppgifter finns på denna sida. 

Kontaktpersoner

Marie Ernström
SWECO Energuide AB
Box 1902, 791 19 Falun
marie.ernstrom@sweco.se

Malin Axner
E.ON Energidistribution AB
Box 787, 851 22 Sundsvall
malin.axner@eon.se

Dokument