Lokalisering och utformning

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har koncession (tillstånd) att bygga en ny 130kV ledning mellan Källsjön och Knäsjöberget i Sollefteå kommun. Ledningen är en del av det så kallade Nässeklustret. Syftet med ledningen är att ansluta vindkraft i området. Ledningen är lokaliserad mellan en planerad station Aborrsjön, i höjd med Knäsjöberget och en ny station vid Källsjön. I den sträckningen passerar ledingen genom I21s övnings- och skjutfältsområde ”Stormyran”.

I och med Försvarsmaktens återetablering av I21 i Sollefteå och samtidigt återtaget av Stormyrans skjutfälts- och övningsområde ansöker E.ON om ändring från redan beviljad koncession. Ändringen omfattar en cirka 3,5 km lång sträcka och som mest 1,3 - 1,5 km i sidleds­förflyttning. Med den ändringen kan en passage av övnings­området undvikas. Ändringens syfte och förslag till lokalisering presenteras närmare i samråds­underlaget.

Förutsedd miljöpåverkan

Att bygga en ny luftledning påverkar flera miljöaspekter och tar mark i anspråk. Natur, människor och djur blir påverkade under byggtiden i form av buller och ökade antal transporter i området. Det uppstår även konsekvenser som ger påverkan i driftsfasen. För att få bygga en kraftledning krävs tillstånd från Energimarknadsinspektionen (Ei), så kallad nätkoncession för linje. Även för ändring av redan beviljad nätkoncession krävs tillstånd från Ei. Inom tillståndsprocessen ingår att hålla samråd, samla in kunskap om området, samt att göra en miljökonsekvens­beskrivning där E.ON redogör för hur bolaget ska minimera risken för negativ påverkan på natur- och kulturmiljö, samt människors hälsa.

För att samla in kunskap om natur- och kulturvärden har E.ON upphandlat konsulter för att utföra fågel- och naturvärdesinventeringar, samt fältstudier av fornlämningar och andra kulturlager. Utifrån dessa underlag och information från genomfört samråd kommer E.ON att sammanställa en ansökan om ändring till Ei.

Vad händer just nu

Nu pågår samråd för föreslagen sträckning som tagits fram för att möjliggöra en ändring av redan beviljad sträckning.

Samrådsunderlag skickas ut till samtliga fastighets­ägare och övriga som anses vara berörda av ändringen. Samråd sker även med berörda myndigheter. När pågående samråd avslutats kommer en ändringssträcka väljas för vilken E.ON ansöker om nätkoncession för linje, ansökan skickas till Ei. Det är Ei som beslutar om ansökan ska godkännas och ledningen får byggas enligt vad E.ON har ansökt om.

Välkommen att kontakta oss

Vill du veta mer eller lämna ett samrådsyttrande, är du välkommen att ta kontakt oss.

Vi önskar dina synpunkter senast den 9 oktober 2023.

Kontakt

Hanna Vörman
E.ON Energidistribution AB
Djupövägen 11, 881 31 Sollefteå
hanna.vorman@eon.se
koncessioner@eon.se 

Dokument