Lokalisering och utformning

E.ON Energidistribution AB söker förlängd koncession för två delar av befintlig 40 kV ledning mellan Bjästa och Själevad i Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län. Ledningsdelarna som berörs har anläggningsnummer 406 Fe(2) och utgörs av en del vid Karlsmo (220 m) och en del vid Finnborg (1100 m). Ledningen är utformad som en luftledning med horisontella faslinor. Stolparna består av enkelstolpar i trä.

Förutsedd miljöpåverkan

Ledningen är befintlig och inga åtgärder planeras för att ändra dess utförande eller strömlast. Detta medför att ingen ändring i nuvarande påverkan sker. Elledningar i luft medför generellt visuell störning och kan även utgöra hinder för fåglar. Positiva konsekvenser som uppstår vid ledningsgator är att gatan fungerar som gynnsam biotop för många växter och djur som gynnas av att den hålls öppen från igenväxning.

Vad händer just nu?

Projektet är i sitt startskede. Ett samrådsunderlag har tagits fram och skickats ut till berörda markägare, samt övriga intressenter, kommun och länsstyrelse. Samrådstiden för att inkomma med synpunkter pågår fram till den 30 september 2019.

Om du har frågor kring projektet är du välkommen att kontakta någon av angivna kontaktpersoner.

Kontaktperson

Daniel Rasmusson
COWI AB
Hamntorget 5
252 21 Helsingborg
daru@cowi.com

Malin Axner
E.ON Energidistribution AB
Box 787
851 22 Sundsvall
malin.axner@eon.se

Dokument