Lokalisering och utformning

Den aktuella ledningen, rödmarkerad i karta som finns att hitta på denna sidan, löper mellan befintlig transformatorstation i Kaxholmen i norr och i söder, vid Holma, ansluter ledningen till annan regionnätsledning. Ledningen är idag utförda som luftledningar. Alternativa lokaliseringar och utföranden har studerats översiktligt.

Förutsedd miljöpåverkan

Ledningen berör i viss mån bland annat riksintresseområde för naturvård samt för det rörliga friluftslivet. Miljöpåverkan redovisas översiktlig i framtaget samrådsunderlag och kommer att analyseras och redovisas mer utförligt i den miljökonsekvensbeskrivning som kommer läggas till ansökan om förlängt tillstånd.

Vad händer nu?

Samråd för projektet är avslutat och ansökan om förlängt tillstånd för nätkoncession för linje har i februari 2018 lämnats in till Energimarknadsinspektionen som kommer att besluta i ärendet. Vid frågor är ni välkomna att kontakta någon av kontaktpersonerna.

Kontaktpersoner

Marianne Lausten
COWI AB
malu@cowi.se

Johanna Brodd
E.ON Energidistribution AB
johanna.brodd@eon.se

Dokument