Lokalisering och utformning

E.ON Energidistribution har fått i uppdrag att ansluta Kabeko Krafts planerade vindkraftparker vid Knäsjöberget och Sörlidberget till det överliggande elnätet. Den anslutande kraftledningen från Knäsjöbergets vindkraftpark till närliggande planerad transformatorstation vid Abborrsjön kommer att ha en spänning på 30 kV och utföras med markkabel.

Från Sörlidberget kommer en 130 kV luftledning att gå till transformatorstationen vid Abborrsjön och därifrån kommer strömmen att matas vidare via planerade och tillståndssökta 130 kV kraftledningar till Nässe.

Förutsedd miljöpåverkan

Luftledningen kommer att påverka miljön på olika sätt. Detta har beskrivits i den MKB som följde med tillståndsansökan.

Vad händer just nu?

Energimarknadsinspektionen fattade beslut och gav E.ON tillstånd för ledningen 2018-01-08. För närvarande inväntas andra linjekoncessioner och byggnation av stationen Nässe innan planering för ledningen går vidare. Som nästa steg kommer förundersökningsmedgivanden att inhämtas från markägare. Därefter sker detaljprojektering innan värdering av intrång kan göras. Därefter får markägare förslag på intrångsersättning och ersättning för skogen.