Lokalisering och utformning

E.ON Energidistribution AB (E.ON) planerar att bygga en ny 130 kV ledning från station Korsta till en planerad station vid Korstaudden i Sundsvalls kommun. Syftet med ledningen är att öka överföringen av el till Korstaudden då en ny elintensiv verksamhet planeras i området. Det finns redan i dag en 130 kV ledning mellan station Korsta och Korstaudden, men då elförbrukningen i området ökar kommer denna inte att räcka till.

Projektet är i ett tidigt skede då lokalisering och utformning utreds. Den preliminära utformningen som utreds är ny luftledning parallellt med befintlig ledning, alternativt att förlägga en markkabel längs det vägnät som finns i området.

Förutsedd miljöpåverkan

Att bygga nya ledningar påverkar flera miljöaspekter. Natur, människor och djur blir påverkade under byggtiden i form av buller, damning och ökade antal transporter i området. Det kan även uppstå konsekvenser som ger påverkan i driftsfasen. I samrådsunderlag och miljökonsekvensbeskrivning kommer detta att belysas och åtgärder redovisas för hur E.ON avser att minimera skada och risk för skada.

Vad händer just nu

Ett samrådsunderlag har skickats ut till samtliga fastighetsägare och övriga som anses vara berörda av ledningen. Samråd sker även med berörda myndigheter. När en sträcka har valts ut kommer en ansökan om nätkoncession för linje att skickas till Energimarknadsinspektionen (Ei). Det är Ei som beslutar om ansökan ska godkännas och ledningen får byggas enligt vad E.ON har ansökt om.

Kontakt

Malin Axner

E.ON Energidistribution AB

Box 787, 851 22 Sundsvall

malin.axner@eon.se

koncessioner@eon.se

Samrådsunderlag