E.ON Energidistribution AB (E.ON) planerar att rasera del av en befintlig 40 kV-luftledning och markförlägga två nya ledningar om 40 kV vardera i Kvillsfors, Vetlanda kommun, Jönköpings län och för detta avser E.ON att ansöka om nätkoncession (tillstånd). Samråd genomförs nu enligt 6 kap miljöbalken avseende de planerade åtgärderna. 

E.ON planerar att bygga en ny 40/10 kV-station då befintlig station har nått sin tekniska livslängd. Detta medför att befintlig 40 kV-ledning mot Järnforsen måste kopplas samman med den nya stationen med en markförlagd ledning över industriområdet. I samband med detta ska del av den befintliga 40kV-lufledningen raseras mellan befintlig station och ny station och ersättas med en markkabel.

Samråd

E.ON Energidistribution AB inbjuder härmed till undersöknings- och avgränsningssamråd för myndigheter, organisationer, markägare, allmänheten och enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten. E.ON Energidistribution samråder om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra samt avseende miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. 

Vid frågor gällande projektet kontakta ansvariga konsulter Charlotta Sahlström och Fredrik Nystrand på samrad@rejlers.se

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 2021-08-23 till:
samrad@rejlers.se

Alternativt:
Rejlers Sverige AB
Att: Fredrik Nystrand
Fålhagsleden 61, 
753 23 Uppsala

Kontaktpersoner

Charlotta Sahlström
Rejlers Sverige AB
samrad@rejlers.se

Fredrik Nystrand
Rejlers Sverige AB
samrad@rejlers.se

Dokument